Szkolenie RODO

Szkolenie z zakresu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.)


Program szkolenia:

- przedstawienie i omówienie kluczowych zmian po wejściu w życie RODO (przejrzyste i zwięzłe porównanie nowych i starych przepisów), główny cel RODO, czemu ma służyć,

- wyjaśnienie najważniejszej terminologii z RODO (tzw. „rodosłowniczek”) takiej jak: pseudonimizacja, anonimizacja, omówienie zasady privacy by design oraz zasady privacy be default (tzw. projektowanie prywatności), wiążące reguły korporacyjne, profilowanie, a także najważniejszych zasad legalizacyjnych przetwarzania danych  takich jak: zasada rozliczalności, zasada minimalizacji, zasada ograniczenia czasowego, zasada adekwatności, zasada autonomii informacyjnej osoby,

-w jakich sytuacjach mamy do czynienia z danymi osobowymi w świetle RODO oraz kiedy mamy do czynienia z danymi wrażliwymi po wejściu w życie RODO, 

- kiedy nie będzie obowiązku stosowania RODO,

- jakie nowe obowiązki nałożone zostały na administratorów danych osobowych po wejściu w życie RODO (np. obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych, rozszerzony obowiązek informacyjny, obowiązek tzw. autodonosu),

- jakie są nowe uprawnienia osób fizycznych, których dane będą przetwarzane po wejściu w życie RODO (np. tzw. prawo do bycia zapomnianym czy prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych),

- omówienie sankcji administracyjnych po wejściu w życie RODO (tj. kar finansowych) – kiedy mogą zostać nałożone kary, wobec kogo i w jakiej wysokości,

- omówienie jak odpowiednio przygotować  się i uniknąć wysokich kar pieniężnych po wejściu w życie RODO (harmonogram wdrożenia RODO), w tym jak zabezpieczać i przetwarzać należycie dane osobowe, jak odwołać się od nałożonych kar i jak się bronić (środki ochrony prawnej), w tym jakie środki prewencyjne zastosować (wprowadzenie jednej polityki ochrony danych, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji przetwarzania, przeprowadzenie analizy ryzyk, wprowadzanie do umów odpowiednich klauzul, wprowadzanie odpowiednich rozwiązań informatycznych, takich jak dotyczących technik pseudonimizacji czy szyfrowania danych), 

- administrator bezpieczeństwa informacji a inspektor ochrony danych osobowych (czy po wejściu w życie RODO pod względem pełnionej funkcji będzie to ta sama osoba),

- inspektor ochrony danych osobowych – kiedy jest obowiązek powołania IOD w świetle RODO i kto może nim zostać, jak go powołać, jaką umowę z nim zawrzeć, za co będzie odpowiedzialny i jakie będzie mieć uprawnienia,

- przedstawienie przepisów nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych – co będzie regulować? Czy będzie to odrębna regulacja od RODO?
 

termin: 18 kwietnia 2018 roku w godzinach 9:00-16:00
miejsce: ul. Legionów 57A, 86-300 Grudziądz
koszt: 399 zł netto / osobę

REJESTRACJA ONLINE